ALGEMENE VOORWAARDEN TRADISTIEK BV

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. 

1. Algemene bepalingen

 • Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Door aanvaarding van deze voorwaarden doet de opdrachtgever afstand van diens algemene en bijzondere voorwaarden.
 • Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Tradistiek bv.
 • Wanneer omtrent een dezer bepalingen een andere overeenkomst werd gesloten, blijven de overige bepalingen onverminderd gelden.
 • De nietigheid van een dezer bepalingen tast de werking van de overige bepalingen niet aan.

2. Betaling

 • Facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1% per maand. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.
 • Bij laattijdige betaling is een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 40 EUR, vermeerderd met de aanmanings- en/of invorderingskosten. Dit na een schriftelijke ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven na een termijn van 8 dagen.

3. Klachten

 • Klachten dienen steeds schriftelijk en voldoende gemotiveerd te worden opgesteld.
 • Klachten zijn slechts ontvankelijk wanneer zij binnen een termijn van 8 dagen na levering van de opdracht of de dienst worden meegedeeld.
 • Facturen die niet binnen een termijn van 8 dagen worden geprotesteerd per aangetekend schrijven, worden beschouwd als definitief aangenomen.
 • Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

4. Aansprakelijkheid

 • Tradistiek bv is niet aansprakelijk voor vertalingen of teksten die na levering zonder haar goedkeuring of buiten haar wil om werden gewijzigd of niet integraal werden gebruikt.
 • Tradistiek bv is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade en/of laattijdige levering te wijten aan derden belast met de levering, verzending en/of het vervoer van de brontekst of de vertaling.
 • Behoudens in geval van zeer ernstig en duidelijk aantoonbaar verwijt, is de aansprakelijkheid van Tradistiek bv ten aanzien van de uitvoering van de opdracht en/of de kwaliteit van de vertaling in elk geval beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht of vertaling.
 • De aansprakelijkheid van Tradistiek bv is steeds beperkt tot de directe schade en dekt nooit indirecte schade of gevolgschade.
 • De opdrachtgever verklaart Tradistiek bv te vrijwaren voor aanspraken van derden.

5. Overmacht

In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een schadevergoeding wegens het laattijdig, niet of slechts gedeeltelijk leveren van de opdracht. Hieronder wordt in elk geval ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van de persoon belast met de opdracht verstaan.

6. Uitbesteding aan derden

De opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat de opdracht zonder voorafgaand overleg kan worden uitbesteed aan een andere dienstverlener.

7. Wijziging/annulering

 • Elke wijziging en/of aanvulling na het verstrekken van de opdracht zal als afzonderlijke opdracht worden beschouwd.
 • Wanneer het overeengekomen leveringstijdstip wordt aangepast, kunnen hiervoor kosten worden aangerekend.
 • Schriftelijk bevestigde opdrachten die binnen een termijn van 1 werkdag vóór de afgesproken levering eenzijdig worden afgezegd door de opdrachtgever worden integraal gefactureerd. Bij afzegging vóór deze termijn wordt de opdracht gefactureerd overeenkomstig de reeds geleverde prestaties op moment van annulering, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20%.

8. Tarieven

 • De tarieven worden in principe uitgedrukt per woord of per uur, of op een andere wijze, indien anders overeengekomen. De tarieven voor vertalingen zijn gebaseerd op de aangeleverde brontekst en zijn steeds exclusief btw.
 • Er wordt een hogere prijs toegepast wanneer het vooropgestelde leveringstijdstip avond-, nacht- of weekendwerk vereist of als dringend wordt beschouwd.
 • Er wordt een meerprijs aangerekend in geval van wijzigingen en/of verbeteringen aan de oorspronkelijke tekst.
 • Er wordt een meerprijs aangerekend wanneer de brontekst wordt aangeleverd op papier of in een niet wijzigbaar bestandsformaat.
 • Er wordt een minimumtarief toegepast per afzonderlijke brontekst, tenzij anders overeengekomen.

9. Auteursrecht

 • Op het ogenblik dat de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, draagt Tradistiek bv alle vermogensrechten op de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de opdracht (hierna ‘het werk’) over aan de opdrachtgever. Deze overdracht geldt voor de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.
 • Door de hierboven vermelde overdracht van de auteursrechten op het werk verwerft de opdrachtgever het recht om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op de volgende wijzen te exploiteren:
  Het recht het werk te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, door alle technieken en op alle dragers;
  → Het recht het werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, het internet en alle vormen van computernetwerken;
  → Het recht het werk te (laten) vertalen in alle talen;
  → Het recht het werk te (laten) bewerken of wijzigen door alle technieken.

Van de bovenstaande lijst kan in onderling overleg tussen beide partijen worden afgeweken.

 • De vergoeding voor de overdracht van de hiervoor bepaalde vermogensrechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de opdracht.
 • Tradistiek bv zal van de natuurlijke personen die het werk tot stand brengen de nodige rechten op het werk verwerven zodat Tradistiek bv haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van opdrachtgever kan nakomen.
 • Alle aan de opdrachtgever geleverde werken blijven eigendom van Tradistiek bv, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de in de opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.

10. Geschillen

In geval van betwistingen en/of geschillen zijn enkel de rechtbanken van het vestigingsadres van Tradistiek bv bevoegd.

Al de overeenkomsten van Tradistiek bv worden beheerst door het Belgisch recht.